Our Menu

CLICK HERE to download a printable copy of our menu

Appetizers
Khai Vị

1. Pork Spring Roll (4)
Chả Giò

$7.75

1A. Seafood Spring Roll (3)
Chả Giò Đồ Biển

$6.75

2. Shrimp Salad Roll (3)
Gỏi Cuốn Tôm

$7.95

2A. Grilled Satay Chicken Salad Roll (3)
Gỏi Cuốn Gà Sa Tế

$7.95

2B. Satay Beef Salad Roll (3)
Gỏi Cuốn Bò Sa Tế

$7.95

2C. Grilled Pork Salad Roll (3)
Gỏi Cuốn Heo

$7.95

3. Grilled Satay Beef Skewers (2)
Bò Sa Tế Lụi

$7.95

3A. Grilled Satay Chicken Skewers (2)
Gà Sa Tế Lụi

$7.95

3B. Grilled Satay Shrimp Skewers (2)

Tôm Sa Tế Lụi
$8.95

4. Combination of 3 Skewers (3)
satay beef, satay chicken, satay shrimp
Loại Lụi

$11.95

5. Spicy Grilled Beef Roll with Vegetables (4)
Bò Nướng Ngũ Vị Hương Với Rau

$9.95

6. Deep Fried Crispy Shrimp (8)
Tôm Lăn Bột Chiên Giòn

$7.95

7. Crispy Chicken Wings (8)
Cánh Gà Chiên Giòn
$8.95

7A. Crispy Chicken Wings (8)
with special sauce, peppers & onions
Cánh Gà Chiên Giòn Với Sốt Đặc Biệt
$10.50

8. Butter Deep Fried Quail (4)
Cút Chiên Bơ
$11.50

9. Vietnamese Egg Pancake
Bánh Bột Chiên
$9.50

10. “Hue” Traditional Cake
Bánh Huế
$10.95

Vermicelli
Bún

11. Pork Spring Roll & Grilled Pork Vermicelli
Bún Chả Giò Thịt Heo Nướng
$13.50

12. Pork Spring Roll & Satay Beef Vermicelli
Bún Chả Giò Bò Sa Tế
$13.50

13. Pork Spring Roll & Lemongrass Beef Vermicelli
Bún Chả Giò Bò Xào Xả
$13.50

14. Pork Spring Roll & Grilled Satay Chicken Vermicelli
Bún Chả Giò Gà Sa Tế
$13.50

15. Pork Spring Roll, Grilled Satay Beef & Chicken
Bún Chả Giò Bò Gà Sa Tế
$14.50

16. Pork Spring Roll, Satay Beef & Grilled Satay Shrimp
Bún Chả Giò Bò Tôm Sa Tế
$15.95

17. Pork Spring Roll, Grilled Satay Chicken & Satay Shrimp
Bún Chả Giò Gà Tôm Sa Tế
$15.95

18. Pork Spring Roll, Lemongrass Beef & Satay Shrimp
Bún Chả Giò Bò Xào Xả Và Tôm Sa Tế
$15.95

19. Pork Spring Roll, Grilled Pork & Satay Shrimp
Bún Chả Giò Heo Nướng Và Tôm Sa Tế
$15.95

20. Special Vermicelli Bowl
Pork Spring Roll, Grilled Satay Chicken, Beef, Shrimp
Bún Đặc Biệt
$16.95

Beef Noodle Soup
Phở Bò

21. Medium Rare Beef Noodle Soup
Phở Tái
REGULAR $12.50 | X LARGE $15.50

22. Medium Rare Beef & Beef Ball Noodle Soup
Phở Tái, Bò Viên
REGULAR $12.95 | X LARGE $15.95

23. Medium Rare Beef, Brisket & Beef Ball Noodle Soup
Phở Tái Nạm Bò Viên
REGULAR $12.95 | X LARGE $15.95

24. Brisket Beef & Beef Ball Noodle Soup
Phở Nạm Bò Viên
REGULAR $12.95 | X LARGE $15.95

25. Medium Rare Beef, Tendon & Tripe Noodle Soup
Phở Tái Gân Dạ Sách
REGULAR $12.95 | X LARGE $15.95

26. Brisket Beef, Tendon & Tripe Noodle Soup
Phở Nạm Gân Dạ Sách
REGULAR $12.95 | X LARGE $15.95

27. TiNi Noodle Soup House Special
Medium Rare Beef, Brisket, Tendon, Tripe & Beef Ball
Phở TiNi Đặc Biệt
REGULAR $13.50 | X LARGE $16.50

Special Beef Noodle Soup
Phở Bò Đặc Biệt

28. Satay Beef Noodle Soup
Phở Bò Sa Tế
REGULAR $12.95 | X LARGE $15.50

28A. Peanut Satay Beef Noodle Soup
Phở Bò Sa Tế Đậu Phộng
REGULAR $13.50 | X LARGE $16.50

29. Chicken Noodle Soup
Phở Gà
REGULAR $12.50 | X LARGE $15.50

29A. Satay Chicken Noodle Soup
Phở Gà Sa Tế
REGULAR $12.50 | X LARGE $15.50

29B. Peanut Satay Chicken Noodle Soup
Phở Gà Sa Tế Đậu Phộng
REGULAR $12.95 | X LARGE $15.95

30. Seafood Peanut Satay Noodle Soup
Phở Đồ Biển Sa Tế
REGULAR $13.95 | X LARGE $16.95

31. Spicy Hue Style Beef Noodle Soup
Bún Bò Huế
REGULAR $13.50 | X LARGE $15.95

32. Vietnamese Beef Stew with Baguette
Bò Kho Bánh Mì
REGULAR $12.95 | ONE SIZE ONLY

32A. Vietnamese Beef Stew with Rice Noodles
Phở Bò Kho
REGULAR $13.50 | ONE SIZE ONLY

Rice Dishes
Cơm Dĩa

Vegetable Soup on the side

33. Grilled Pork Chop on Rice
Cơm Sườn Heo
$13.50

34. Grilled Pork Chop & Chicken on Rice
Cơm Sườn Heo, Gà
$13.50

35. Grilled Pork Chop, Grilled Chicken & Fried Egg on Rice
Cơm Sườn, Gà Và Trứng Ốp La
$13.50

36. Grilled Pork Chop, Shredded Pork & Fried Egg on Rice
Cơm Sườn Bì, Trứng Ốp La
$13.50

37. Grilled Chicken and Fried Egg on Rice
Cơm Gà Trứng Ốp La
$12.95

38. TiNi Special Dish Grilled Pork Chop and Chicken, Shredded Pork and Fried Egg
Cơm TiNi
$14.50

39. Special Fried Rice Shrimp, Chicken Egg, Peas, Carrots
Cơm Chiên Đặc Biệt
$14.95

40. Medium Rare Beef Cubes on Fried Rice
Cơm Chiên Bò Lúc Lắc
$15.95

41. Beef Satay on Fried Rice
Cơm CHiên Bò Sa Tế
$15.95

42. Chicken Satay on Fried Rice
Cơm Chiên Gà Sa Tế
$15.95

Wonton, Rice & Egg Noodle Soup
Hủ Tiếu Mì Hoành Thánh

43. Pork Wonton Soup & Vegetables
Hủ Tiếu Hoành Thánh
$11.95

44. Pork Wonton Soup with Egg or Rice Noodles & Vegetables
Hủ Tiếu Hoặc Mì Hoành Thánh
$12.50

45. Pork Wonton, Chicken Soup with Egg or Rice Noodles
Hủ Tiếu Hoành Thánh Gà hoặc Mì
$14.95

46. Seafood, Chicken Soup with Egg or Rice Noodles & Vegetables
Hủ Tiếu Đồ Biển Gà Hoặc Mì
$16.95

47. Curry Chicken Soup with Baguette
Cà Ri Gà Bánh Mì
$13.50

47A. Chicken Curry with Vermicelli or Rice Noodle Soup
Cà Ri Gà Với Bún Hoặc Hủ Tiếu
$13.50

House Special Wrap
Gỏi Cuốn Phần

Roll your own wrap – Served with rice paper wrap, vermicelli, fresh herbs, lettuce & Vietnamese fish sauce

48. Grilled Combo
1 Satay Beef Skewer, 1 Satay Chicken Skewer, 1 Satay Shrimp Skewer
Gỏi Cuốn 1 Phần
$16.50

49. Double Grilled Combo
2 Satay Beef Skewer, 2 Satay Chicken Skewer, 2 Satay Shrimp Skewer
Gỏi Cuốn 2 Phần
$31.95

Vietnamese Sub
Bánh Mì Việt Nam

Served with pickle, carrot, cucumber, cilantro, pepper, green onion, peanuts, jalapeno special sauce and butter (All Sub takeout includes pop)

SA. Satay Beef
Bánh Mì Bò Sa Tế
$9.50

SB. Lemon Grass Beef
Bánh Mì Bò Xả
$9.50

SC. Satay Chicken
Bánh Mì Gà Sa Tệ
$9.50

SC. Grilled Pork
Bánh Mì Thịt Heo Nướng
$9.50

Stir Fried Noodle Dish
Mì Xào

50. Stir Fried Crispy Noodles (or soft noodles)
Mì Xào Giòn HOặc Mệm
$15.50

51. Stir Fried Crispy Noodles
Mì Xào Giòn
$15.50

52. Special House Stir Fried Crispy Noodles (or soft noodles)
MÌ Xào Giòn Đặ Biệt
$17.50

Stir Fried Dish

53. Stir Fried Chicken with Vegetables
Gà Xào Rau Cải
$15.95

54. Stir Fried Satay Chicken with Pepper & Onion
Gà Xào Sa Tế Với Ớt Chuông Hành Tây
$15.95

55. Stir Fried Lemon Grass Chicken
Gà Xào Xả
$15.95

56. Stir Fried Curry Chicken with Pepper & Onion
Cà Ri Gà Với Ớt Chuông Hành Tây
$15.95

57. Stir Fried Beef with Pepper & Onion
Bò Xào Ớt Chuông Hành Tây
$15.95

58. Stir Fried Satay Beef with Pepper and Onion
Bò Xào Sa Tế Với Ớt Chuông Hành Tậy
$15.95

59. Stir Fried Lemon Grass Beef
Bò Xào Xả
$15.95

60. Stir Fried Shrimp with Vegetables
Tôm Xào Rau Cải
$16.95

61. Stir Fried Squid with Vegetables
Mực Xào Rau Cải
$16.95

62. Stir Fried Seafood with Vegetables
Đồ Biển Xào Rau Cải
$18.95

63. Stir Fried Satay Shrimp with Pepper & Onion
Tôm Sa Tế Xào Ớt Chuông Hành Tây
$17.95

64. Stir Fried Satay Shrimp & Squid with Pepper & Onion
Tôm Mực Xào Ớt Chuông Hành Tây
$19.95

65. Stir Fried Satay Squid with Pepper & Onion
Mực Sa Tế Xào Ớt Chuông Hành Tây
$17.95

66. Stir Fried Curry Shrimp
Tôm Cà Ri Xào
$17.95

67. Stir Fried Curry Squid with Pepper & Onion
Mực Cà Ri Xào Ớt Chuong Hành Tây
$17.95

Vegetarian
Đồ Chay

68. Spring Roll
Chả Giò Chay
$7.75

69. Salad Roll
Gỏi Cuốn Chay
$7.95

70. Spring Roll with Vermicelli
Bún Chả Giò Chay
$12.50

71. Rice or Egg Noodle Soup
Hủ Tiếu Hoặc Mì Chay
$12.50

72. Stir Fried Egg Noodles with Tofu & Vegetables
Mì Xào Chay Tầu Hụ
$14.95

Dessert

73. Flan Cake Dessert
Bánh Flan
$3.99

74. Fried Banana topped with ice cream
Kem Chuối Chiên
$6.90

75. Tropical House ice cream
Kem Nhiệt Đới
$6.90

Beverages

76. Vietnamese Iced Coffee
Cà Phê Đá
$5.90

77. Iced Vietnamese coffee with condensed milk
Cà Phê Sữa Đá
$5.90

78. Vietnamese Hot Coffee
Cà Phê Nóng
$5.90

79. Fresh Coconut Juice
Nước Dừa Tươi
$5.50

80. Fresh Ice Lime Soda
Soda Chanh
$5.50

81. Fresh Ice Lime Juice
Nước Chanh
$5.50

82. Fresh Orange Juice
Nước Cam Tươi
$5.50

83. Bubble Tea
with pearls, lychee, jelly or green apple jelly

Taro Khoai Môn
$6.50

Mango Xoài
$6.50

Strawberry Dâu
$6.50

Coconut Dừa
$6.50