Our Menu

CLICK HERE to download a printable copy of our menu

Appetizers
Khai Vị

A1. Pork Spring Roll (4)
Chả Giò

$7.95

A2. Seafood Spring Roll (3)
Chả Giò Đồ Biển

$7.95

A3. Shrimp Salad Roll (3)
Gỏi Cuốn Tôm

$7.95

A4. Grilled Satay Chicken Salad Roll (3)
Gỏi Cuốn Gà Sa Tế

$7.95

A5. Satay Beef Salad Roll (3)
Gỏi Cuốn Bò Sa Tế

$7.95

A6. Grilled Pork Salad Roll (3)
Gỏi Cuốn Heo Nướng

$7.95

A7. Grilled Satay Beef Skewers (2) 
Bò Sa Tế Lụi

$7.95

A8. Grilled Satay Chicken Skewers (2) 
Gà Sa Tế Lụi

$7.95

A9. Grilled Satay Shrimp Skewers (2) 

Tôm Sa Tế Lụi
$8.95

A10. Combination of 3 Skewers (3) 
satay beef, satay chicken, satay shrimp
Loại Lụi

$11.95

A11. 5 Spices Grilled Beef Roll With Vegetable (4)
Bò Nướng Ngũ Vị Hương Cuốn Rau

$9.95

A12. Deep Fried Crispy Shrimp (4)
Tôm Lăn Bột Chiên Giòn

$7.95

A13. Crispy Chicken Wings (8)
Cánh Gà Lăn Bột Chiên Giòn
$8.95

A14. Crispy Chicken Wings (8)
with special sauce, peppers & onion
Cánh Gà Chiên Giòn, Sốt Đặc Biệt
$10.50

A15. Crispy Chicken Wings
with fish sauce
Cánh Gà Chiên Nước Mắm
$10.50

A16. Deep Fried Chicken Wings
Salt & Pepper, Hot Sauce, Honey Garlic, Barbecue, Mango House Sauce (choose one)
Cút Chiên Bơ
$8.95

A17. Butter Deep Fried Quail (4)
Cút Chiên Bơ
$10.95

A18. Vietnamese Egg Pancake
Bánh Bột Chiên
$10.95

A19. “Hue” Traditional Cake
Bánh Huế
$9.95

A20. French Fire
Khoai Tây Chiên
$4.95

Vermicelli
Bún

V1. Pork Spring Roll & Grilled Pork Vermicelli
Bún Chả Giò, Thịt Heo Nướng
$11.50   |   $13.50

V2. Pork Spring Roll & Satay Beef Vermicelli 
Bún Chả Giò, Bò Sa Tế
$11.50   |   $13.50

V3. Pork Spring Roll & Lemongrass Beef Vermicelli 
Bún Chả Giò Bò Xào Xả
$11.50   |   $13.50

V4. Pork Spring Roll & Lemon Grass Chicken Vermicelli 
Bún Chả Giò, Gà Xào Xả
$11.50   |   $13.50

V5. Pork Spring Roll & Satay Chicken Vermicelli 
Bún Chả Giò, Gà Sa Tế
$11.50   |   $13.50

V6. Pork Spring Roll and Satay Beef, Chicken Vermilelli 
Bún Chả Giò, Bò, Gà Sa Tế
$13.95   |   $15.95

V7. Pork Spring Roll and Satay Beef, Shrimp Vermicelli 
Bún Chả Giò, Bò, Tôm Sa Tế
$13.95   |   $15.95

V8. Pork Spring Roll & Lemon Grass Beef, Satay Shrimp Vermicelli 
Bún Chả Giò, Bò Xào Xả, Tôm Sa Tế
$13.95   |   $15.95

V9. Pork Spring Roll & Lemon Grass Chicken, Satay Shrimp Vermicelli 
Bún Chả Giò, Gà Xào xả, Tôm Sa Tế
$13.95   |   $15.95

V10. Pork Spring Roll & Grilled Pork, Satay Shrimp Vermicelli 
Bún Chả Giò, Heo Nướng, Tôm Sa Tế
$13.95   |   $15.95

V11. Pork Spring Roll & Satay Beef, Chicken, Shrimp Vermicelli 
Bún Chả Giò, Bò Gà Tôm Sa Tế
$14.95   |   $16.95

V12. Pork Spring Roll & lemon Grass Beef, Chicken, Shrimp Vermicelli
Bún Chả Giò, Bò Gà Tôm Xào Xả
$14.95   |   $16.95

Beef Noodle Soup (Beef Broth)
Phở Bò

P1. Medium Rare Beef Noodle Soup
Phở Tái
$12.50   |   $15.50

P2. Medium Rare Beef, Beef Ball Noodle Soup
Phở Tái, Bò Viên
$12.95   |   $15.95

P3. Medium Rare Beef, Brisket, Beef Ball Noodle Soup
Phở Tái Nạm Bò Viên
$12.95   |   $15.95

P4. Brisket, Beef Ball Noodle Soup
Phở Nạm Bò Viên
$12.95   |   $15.95

P5. Medium Rare, Tendon, Tripe Noodle Soup
Phở Tái Gân Dạ Sách
$12.95   |   $15.95

P6. Brisket, Tendon, Tripe Noodle Soup
Phở Nạm Gân Dạ Sách
$12.95   |   $15.95

P7. TiNi Special Beef Noodle Soup
Medium Rare, Brisket, Tendon, Tripe, Beef Ball
Phở Tí Nị Đặc Biệt
$13.50   |   $16.50

Special Beef Noodle Soup
Phở Bò Đặc Biệt

P8. Satay Beef Noodle Soup 
Phở Bò Sa Tế
$12.95   |   $15.50

P9. Peanut Satay Beef Noodle Soup 
Phở Bò Sa Tế Đậu Phộng
$13.50   |   $16.50

P10. Chicken Noodle Soup
Phở Gà
$12.50   |   $15.50

P11. Satay Chicken Noodle Soup 
Phở Gà Sa Tế
$12.50   |   $15.50

P12. Peanut Satay Chicken Noodle Soup 
Phở Gà Sa Tế Đậu Phộng
$12.95   |   $15.95

P13. Satay Seafood Noodle Soup 
Phở Đồ Biển Sa Tế
$13.95   |   $16.95

P14. Peanut Satay Seafood Noodle Soup 
Phở Đồ Biển Sa Tế Đậu Phộng
$13.50   |   $16.95

P15. Spicy “Hue” Style Noodle Soup
Bún Bò Huế
$13.50   |   $15.95

P16. Vietnamese Beef Stew with Baguette
Bò Kho Bánh Mì
$12.95

P17. Vietnamese Beef Stew with Rice Noodles 
Phở Bò Kho
$13.50

P18. Curry Beef Soup with Baguette 
Cà Ri Bò Với Bánh Mì
$14.95

P19. Curry Beef with Vermicelli or Rice Noodles 
Cà Ri Bò Với Bún Hoặc Hủ Tiếu
$14.95

Rice Dishes
Cơm Dĩa

R1. Grilled Pork Chop on Rice
Cơm Sườn Heo Nướng
$13.50

R2. Grilled Pork Chop, Chicken on Rice
Cơm Sườn Heo, Gà Nướng
$13.50

R3. Grilled Pork Chop, Chicken, Fried Egg on Rice
Cơm Sườn Heo, Gà Nướng, Trứng Ốp La
$14.50

R4. Grilled Pork Chop, Shredded Pork, Fried Egg on Rice
Cơm Sườn, Bì, Trứng Ốp La
$14.50

R5. Grilled Chicken, Fried Egg on Rice
Cơm Gà Nướng, Trứng Ốp La
$12.95

R6. TiNi Special Dish Grilled Pork, Chicken, Shredded Pork, Fried Egg
Cơm TiNi
$15.50

R7. Special Fried Rice Shrimp, Chicken Egg, Peas, Carrots
Cơm Chiên Đặc Biệt
$14.95

R8. Medium Rare Beef Cubes on Fried Rice (Fried Rice includes some seafood)
Cơm Chiên Bò Lúc Lắc
$15.95

R9. Satay Beef on Fried Rice (Fried Rice includes some seafood)
Cơm CHiên Bò Sa Tế
$15.95

R10. Satay Chicken on Fried Rice (Fried Rice includes some seafood)
Cơm Chiên Gà Sa Tế
$15.95

Wonton, Rice & Egg Noodle Soup (Chicken Broth)
Hủ Tiếu Mì Hoành Thánh

W1. Pork Wonton Soup & Vegetables
Hoành Thánh Và Rau Cái
$11.95

W2. Pork Wonton Soup with Egg or Rice Noodle, Vegetable
Hủ Tiếu Hoặc Mì Hoành Thánh
$12.50

W3. Pork Wonton, Chicken Soup with Egg or Rice Noodle, Vegetables
Hủ Tiếu Hoặc Mì Hoành Thánh Thịt Gà
$14.95

W4. Seafood Soup with Egg or Rice Noodle, Vegetable
Hủ Tiếu Hoặc Mì Đồ Biển
$16.95

W5. Curry Chicken Soup with Baguette 
Cà Ri Gà Bánh Mì
$13.50

W6. Chicken Curry with Vermicelli or Rice Noodle Soup 
Cà Ri Gà Với Bún Hoặc Hủ Tiếu
$13.50

W7. Vietnamese Tom Yum Seafood Noodle Soup
Bún Đồ Biển Chua Cay
$16.95

House Special Wrap
Gỏi Cuốn Phần

Roll your own wrap – Served with rice paper wrap, vermicelli, fresh herbs, lettuce & Vietnamese fish sauce

H1. Grilled Combo
1 Satay Beef Skewer, 1 Satay Chicken Skewer, 1 Satay Shrimp Skewer
Gỏi Cuốn 1 Phần
$16.50

H2. Double Grilled Combo
2 Satay Beef Skewer, 2 Satay Chicken Skewer, 2 Satay Shrimp Skewer
Gỏi Cuốn 2 Phần
$31.95

Vietnamese Sub
Bánh Mì Việt Nam

Served with pickle, carrot, cucumber, cilantro, pepper, green onion, peanuts, jalapeno
special sauce and butter (All Sub takeout includes pop)

S1. Satay Beef 
Bánh Mì Bò Sa Tế
$9.50

S2. Lemon Grass Beef
Bánh Mì Bò Xào Xả
$9.50

S3. Satay Chicken 
Bánh Mì Gà Sa Tệ
$9.50

S4. Lemongrass Chicken
Bánh Mì Gà Xào Xả
$9.50

S5. Grilled Pork
Bánh Mì Thịt Heo Nướng
$9.50

Stir Fried Noodle Dish
Mì Xào

D1. Stir Fried Beef & Vegetable ( Crispy Or Soft Noodle)
Mì Xào Thịt Bò( Giòn Hoặc Mềm)
$15.50

D2. Stir Fried Chicken & Vegetable ( Crispy Or Soft Noodle)
MÌ Xào Thịt Gà( Giòn Hoặc Mềm)
$15.50

D3. Stir Fried Beef, Seafood & Vegetable ( Crispy Or Soft Noodle)
Mì Xào Thịt Bò, Đồ Biển( Giòn Hoặc Mềm)
$17.50

D4. Stir Fried Beef, Seafood & Vegetable ( Crispy Or Soft Noodle)
Mì Xào Thịt Gà, Đồ Biển( Giòn Hoặc Mềm)
$17.50

D5. Stir Fried Beef, Seafood & Vegetable ( Crispy Or Soft Noodle)
Mì Xào Đồ Biển
$16.50

Stir Fried Dish

F1. Stir Fried Chicken with Vegetable
Gà Xào Rau Cải
$15.95

F2. Stir Fried Satay Chicken with Pepper & Onion 
Gà Xào Sa Tế Với Ớt Chuông Hành Tây
$15.95

F3. Stir Fried Lemon Grass Chicken (Dark Meat)
Gà Xào Xả
$15.95

F4. Stir Fried Curry Chicken with Pepper & Onion
Cà Ri Gà Với Ớt Chuông Hành Tây
$15.95

F5. Stir Fried Beef with Vegetable
Bò Xào Rau Cải
$15.95

F6. Stir Fried Satay Beef with Pepper & Onion 
Bò Xào Sa Tế Với Ớt Chuông Hành Tậy
$15.95

F7. Stir Fried Lemon Grass Beef
Bò Xào Xả
$15.95

F8. Stir Fried Shrimp with Vegetable
Tôm Xào Rau Cải
$16.95

F9. Stir Fried Squid with Vegetable
Mực Xào Rau Cải
$16.95

F10. Stir Fried Seafood with Vegetable
Đồ Biển Xào Rau Cải
$18.95

F11. Stir Fried Satay Shrimp with Pepper & Onion 
Tôm Sa Tế Xào Ớt Chuông Hành Tây
$17.95

F12. Stir Fried Satay Shrimp, Squid with Pepper & Onion 
Tôm Mực Xào Sa Tế Ớt Chuông, Hành Tây
$19.95

F13. Stir Fried Satay Squid with Pepper & Onion 
Mực Xào Sa Tế, Ớt Chuông, Hành Tây
$17.95

F14. Stir Fried Curry Shrimp with Pepper & Onion
Tôm Cà Ri Xào Ớt Chuông, Hành Tây
$17.95

F15. Stir Fried Curry Squid with Pepper & Onion
Mực Cà Ri Xào Ớt Chuong Hành Tây
$17.95

F16. Stir Fried Beef on Salad with Sweet & Sour Sauce
Salad Chộn Dầu Giấm, Thịt Bò
$17.95

Vegetarian
Đồ Chay

C1. Spring Roll (4)
Chả Giò Chay
$7.75

C2. Salad Roll
Gỏi Cuốn Chay
$7.95

C3. Vermicelli Spring Roll
Bún Chả Giò Chay
$12.50

C4. Rice or Egg Noodle Soup with Tofu and Vegetable
Hủ Tiếu Hoặc Mì Chay
$12.50

C5. Stir Fried Egg Noodles with Tofu & Vegetable
Mì Xào Chay Tầu Hụ
$14.95

Gluten Free
Không Gluten

G1. Spring Roll (4)
Chả Giò
$7.75

G2. Vegetarian Salad Roll (3)
Gỏi Cuốn Chay
$7.95

G3. Vermicelli Spring Roll
Bún Chả Giò
$12.50

G4. Spring Roll, Lemon Grass Chicken Vermicelli
Bún Chả Giò, Gà Xào Xả
$13.50

G5. Spring Roll, Lemon Grass Beef Vermicelli
Bún Chả Giò, Bò Xào Xả
$13.50

G6. Spring Roll, Grilled Pork Vermicelli
Bún Chả Giò, Heo Nướng
$13.50

G7. Spring Roll, Lemon Grass Chicken, Beef Vermicelli
Bún Chả Giò, Bò, Gà Xào Xả
$15.95

G8. Rice Or Egg Noodle Chicken Noodle Soup With Vegetable
Hủ Tiếu Hoặc Mì Thịt Gà
$14.95

G9. Rice Or Egg Noodle Seafood Noodle Soup With Vegetable
Hủ Tiếu Hoặc Mì Đồ Biển
$13.50

G10. All Kind Of Beef Noodle Soup ( Please See Beef Noodle Soup Section)
Tất Cả Loại Phở

Kids Menu

(Includes Pop Or Ice cream Topping: Chocolate, Strawberry, Sprinkle)

K1. Pork Spring Roll Vermicelli
Bún Chả Giò
$9.50

K2. Pork Spring Roll, Grilled Pork Vermicelli
Bún Chả Giò, Heo Nướng
$9.50

K3. Pork Spring Roll, Lemon Grass Chicken Vermicelli
Bún Chả Giò, Gà Xào Xả
$9.50

K4. Pork Spring Roll, Lemon Grass Beef Vermicelli
Bún Chả Giò, Bò Xào Xả
$9.50

K5. Brisket, Beef Ball Noodle Soup
Phở Chín, Bò Viên
$9.50

K6. Wonton  Soup With Vegetable
Hoành Thánh
$9.50

K7. Wonton Rice Noodle Soup With Vegetable
Hủ Tiếu Hoành Thánh
$9.50

Dessert

T1. Flan Cake Dessert
Bánh Flan
$3.99

T2. Fried Banana topped with ice cream
Kem Chuối Chiên
$6.90

T3. Tropical House ice cream
Kem Nhiệt Đới
$6.90

T4. Colourful creamy coconut dessert
Chè Ba Màu
$6.90

Beverages

B1. Vietnamese Iced Coffee
Cà Phê Đá
$5.90

B2. Iced Vietnamese coffee with condensed milk
Cà Phê Sữa Đá
$5.90

B3. Vietnamese Hot Coffee
Cà Phê Nóng
$5.90

B4. Fresh Coconut Juice
Nước Dừa Tươi
$5.50

B5. Fresh Ice Lime Soda
Soda Chanh Đá
$5.50

B6. Fresh Ice Lime Juice
Nước Đá Chanh
$5.50

B7. Fresh Orange Juice
Nước Can Tươi
$5.50

B8. Pop (or coke)

B9. Bubble Tea
with pearls, lychee, jelly or green apple jelly
Trà Chanh
$6.50

Taro Khoai
Môn

Mango
Xoài

Strawberry
Dâu

Coconut
Dừa

Avocado

Beer & Wine

Domestic

Molson Canada
Coors Light
Kokanee
Budweiser
$5.50
 
 
Imported Beer

Heineken
Stella
Corona
Saigon
Tsingtao
$6.00